ارزشهای شرکت

صنایع غذایی باخیش  ارزش های زیر را مبنای تمامی رفتارها و اقدامات خود قرارداده است:

• عملکرد عالی در تمامی فعالیت ها.
• ارتقاء و بهبود مستمر فرایندها
• توجه به نظرات مشتریان و جلب نظر آنان.
• صداقت و امانتداری در ارتباط با مشتریان و جامعه
• حفظ و آسیب نرسانیدن به محیط زیست